Alimentatie

In veel echtscheidingen moeten (ex-)partners zich buigen over de vaststelling van kinder- en/of partneralimentatie.

Partneralimentatie is aan de orde wanneer blijkt dat één van de partijen niet genoeg verdient om in zijn of haar eigen levensonderhoud te voorzien. Kinderalimentatie heeft als insteek om de kosten van de verzorging en opvoeding van kinderen op een goede manier over de ouders te verdelen, nadat zij uit elkaar zijn gegaan. Heeft u vragen over de berekening van de alimentatie? Kunnen u en uw (ex-)partner het niet eens worden over de vaststelling?

Het team van Van den Enden van Ruijven Advocaten staat u met raad en daad bij met alle zaken die betrekking hebben tot alle alimentatie vraagstukken.

47215401 m

Wanneer komt partneralimentatie om de hoek kijken?

Volgens de wet is het verplicht dat ex-partners in elkaars levensonderhoud voorzien. Na een scheiding kan het namelijk voorkomen dat één van de partners zichzelf niet of onvoldoende financieel kan onderhouden omdat de andere partner tijdens het huwelijk simpelweg meer verdiende.

In zo’n geval -waarbij u geen of weinig inkomen heeft- kan er partneralimentatie worden aangevraagd. Dit gebeurt in de regel alleen wanneer er sprake was van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Heel af en toe is een recht op partneralimentatie ook opgenomen in een samenlevingscontract. Bij de berekening van de partneralimentatie wordt er gekeken naar de financiële draagkracht van de ex-partner bij wie een alimentatieverzoek wordt ingediend en naar de hoogte van de behoefte aan alimentatie van de ander.

Wanneer is er sprake van kinderalimentatie?

In veel scheidingsgevallen zijn ook kinderen betrokken. Hiervoor geldt een andere regeling, namelijk die voor kinderalimentatie. Wanneer u kinderen heeft, moet er na een scheiding of verbreking van de samenleving, gekeken worden naar de wijze van verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen over beide ouders. Zijn er jong-meerderjarige kinderen, die nog studeren, dan geldt hetzelfde voor hun kosten van levensonderhoud en studie.

De kosten van de kinderen horen naar rato van draagkracht over de ouders verdeeld te worden. Er kan ook reden zijn om kinderalimentatie vast te stellen, als de beide ouders evenveel tijd voor de kinderen zorgen, welke situatie vaak co-ouderschap genoemd wordt.

Alimentatie berekenen

De vaststelling van de kinder- en partneralimentatie kan onderling tussen partners geregeld worden. Maar de wettelijke maatstaven zijn helaas niet eenvoudig te hanteren, reden waarom veelal de hulp nodig is van een gespecialiseerde advocaat of mediator. Ook de rechter kan zich buigen over de situatie en een uitspraak doen.

Bij de vaststelling van de kinder- of partneralimentatie wordt er niet alleen gekeken naar de inkomsten van de ex-partners, maar ook naar het “totaal plaatje”. Zo wordt er beoordeeld of het gevraagde bedrag reëel is in de situatie van beide partijen. De rechter gaat daarom meten wat de ex-partner zelf verdient dan wel of hij of zij instaat is om te werken. Ook wordt gekeken of er gezamenlijke schulden zijn en wie in dat geval de aflossing daarvan voor zijn of haar rekening neemt. De antwoorden op dit soort vraagstukken dragen uiteindelijk allemaal bij aan de berekening van de alimentatie.

Belasting

Degene die partneralimentatie ontvangt, betaalt daarover inkomstenbelasting. Degene die partneralimentatie betaalt, kan dit beschouwen als een aftrekpost. Kinderalimentatie daar entegen is voor de ontvanger onbelast en de betaler kan dit niet in aftrek brengen bij de aangifte inkomstenbelasting.

Een bijstandsuitkering

Bent u gescheiden en ontvangt uw ex-partner een bijstandsuitkering? Dan gaat de gemeente proberen die uitkering geheel of gedeeltelijk op u te verhalen. Het is belangrijk hier rekening mee te houden bij het maken van afspraken over de gevolgen van de scheiding.

Alimentatieduur

Hoe lang de partneralimentatie moet worden uitbetaald hangt af van het moment waarop de scheiding definitief is geworden.  

  • Voor 1 juli 1994: er geldt geen wettelijke termijn;
  • Na 1 juli 1994: dan geldt de uitbetaling van de alimentatie voor een maximale duur van 12 jaar. Dit geldt voor zowel alle alimentatie afspraken onderling als voor de alimentatie vaststelling door de rechter. In beide gevallen kan er verlenging worden aangevraagd;
  • Indien het huwelijk korter heeft geduurd dan vijf jaar en géén van de ex-partners kinderen heeft, dan is de duur van de alimentatie maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk.

Wanneer de ex-partner, die alimentatie ontvangt, trouwt of gaat samenwonen, vervalt de partneralimentatie. Mocht er sprake zijn van een afgesproken tijdsduur, dan vervallen de alimentatieplichten na afloop van de afgesproken periode.

Kinderalimentatie is verschuldigd tot de 21ste verjaardag van het kind. Tot de 18de verjaardag als recht van de verzorgende ouder en tussen de 18e en 21e verjaardag als zelfstandig recht van het kind.

Indexering

Bijna elke alimentatie valt onder de wettelijke indexeringsregeling. Dit houdt in dat elk jaar vanaf 1 januari de alimentatie moet worden aangepast aan het percentage van indexering, zoals dat door de minister wordt vastgesteld. Dit is te vinden op de website van de VFAS: verderonline.nl.

Wijziging van omstandigheden

Als alimentatiebedragen na verloop van tijd door wijzigingen van omstandigheden niet meer voldoen, kunnen deze worden aangepast. Dat kan in onderling overleg, bijvoorbeeld in een mediationtraject, maar de wijziging kan ook door de rechter worden vastgesteld.

Uw ex-partner betaalt de alimentatie niet meer

Heeft uw ex-partner zonder pardon de uitbetalingen van uw kinder- of partneralimentatie stopgezet? Dan kunt u een betaalverzoek indienen bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (IBIO). Wanneer u het verzoek indient, hoeft u niet te betalen voor de diensten van deze organisatie, deze komen namelijk voor de rekening van uw ex-partner.

Een betaalverzoek kan alleen ingediend worden wanneer het recht op alimentatie is vastgesteld door de rechter en wanneer uw ex-partner het afgelopen half jaar de maandelijkse alimentatie minimaal één keer niet heeft betaald.

Een goede voorbereiding

Wilt u scheiden of ziet u een scheiding aankomen? Dan kan het verstandig zijn uw toekomstige (financiële) situatie in kaart te brengen. Een overzicht maken van al uw inkomsten en uitgaven kan daarbij helpen. Daarnaast heeft een echtscheiding een hoop gevolgen voor uw toeslagen, pensioen en andere fiscale facetten. Controleer wat een echtscheiding met uw persoonlijke financiële situatie doet.

Juridisch hulp bij een scheiding

Wilt u een scheidingsverzoek inwilligen maar vreest u voor uw financiële situatie? Ontloopt uw ex-partner zijn alimentatieplicht en wordt er niet meer uitbetaald? Of denkt u dat u teveel alimentatie betaalt, of te weinig ontvangt? Bij Van den Enden van Ruijven Advocaten kunnen wij u hierover volledig informeren en bent u aan het juiste adres. Al velen jaren staan wij onze cliënten bij en geven wij juridisch advies over alimentatiezaken in omgeving Westland, Hoek van Holland en Delft.

Wilt u meer weten over dit rechtsgebied of over onze tarieven? Neem vrijblijvend contact op.