Contractenrecht

Contractenrecht Naaldwijk

Wanneer u een overeenkomst aangaat zal deze in de meeste gevallen rechtsgeldig zijn en dienen u en de ander zich daaraan te houden. Toch kan de situatie zich voordoen waarin één van de partijen zich niet houdt aan de gemaakte afspraken. Heeft u vragen over het afsluiten of de redactie van contracten of wilt u een overeenkomst juist ontbinden?

Het team van Van den Enden van Ruijven Advocaten staat u met raad en daad bij met alle zaken die betrekking hebben op het contractenrecht.

Het contractenrecht

helloquence-51716

Wanneer u een verbintenis aangaat met een andere partij, ontstaan er verplichtingen over en weer. Deze verplichtingen zijn in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat beide partijen hun afspraken nakomen. Het kan echter voorkomen dat één van de partijen haar afspraken niet nakomt of geen behoefte meer heeft aan de prestaties van de ander. In dergelijke situaties, zal één van de partijen of beiden van het contract af willen.

Voor deze of soortgelijke gevallen heeft de wetgever, naast een eventuele mogelijkheid om schadevergoeding te verkrijgen, ook mogelijkheden tot contractbeëindiging in de wet (artikel 6 265 BW) opgenomen. Hiervoor kent het Burgerlijk Wetboek (hierna vernoemd als “BW”) een aantal voorwaarden en algemene bepalingen. Afhankelijk van het soort contract en door de partijen opgestelde voorwaarden, kan uiteindelijk een ontbinding van de overeenkomst tot stand worden gebracht.

Het BW kent verschillende bepalingen die zijn toegespitst op verschillende soorten overeenkomsten. Zo bestaan er specifieke voorwaarden en regels, bijvoorbeeld voor een koopovereenkomst, arbeidsovereenkomst, huurovereenkomst, agentuurovereenkomst, aannemingsovereenkomst en een verzekeringsovereenkomst. In Nederland hebben we de mogelijkheid enigszins af te wijken van de wettelijke bepalingen, waardoor we spreken van een relatief grote contractsvrijheid. Maar dat geldt niet voor alle overeenkomsten. Wanneer een partij niet volgens de afgesproken voorwaarden handelt, bijvoorbeeld binnen het arbeidsrecht(link arbeidsrecht), kan het zijn dat de wet daarvoor dwingende maatregelen oplegt waar partijen niet van kunnen afwijken.

Wanneer kan een overeenkomst beëindigd worden?

Zoals eerder aangegeven hanteren wij in Nederland een vrij grote contractsvrijheid. Dit wil niet zeggen dat u moeiteloos uit elke overeenkomst kunt stappen die u bent aangegaan. De mogelijkheid om te ontbinden hangt sterk af van de inhoud van de betreffende overeenkomst. Desalniettemin schrijft de wet voor dat een contract altijd beëindigd moet kunnen worden indien één van de partijen tekortschiet. Hierbij moet de reden tot contractbeëindiging serieus van aard zijn om de ontbinding te rechtvaardigen. Er moet dus sprake zijn van een substantiële grondslag.

Alvorens de stappen tot een contractbeëindiging in werking wordt gesteld, moet de tekortschietende wederpartij eerst in “verzuim” komen. De wederpartij krijgt daarbij eerst nog een termijn om haar afspraken alsnog na te komen. Gebeurt dat niet, dan komt de wederpartij in verzuim. Pas nadat dit verzuim is ingetreden, kan de overeenkomst eventueel ontbonden worden.

De algemene voorwaarden

Vaak worden in de algemene voorwaarden van een contract al de mogelijkheden van een eventuele ontbinding besproken. Er wordt daarom geadviseerd eerst deze algemene voorwaarden grondig door te nemen om te bepalen wat voor vervolgstappen wel of niet genomen kunnen worden. Juridisch gezien spreken we van een opzegging of ontbinding, terwijl in contracten vaak verwezen wordt naar annulering of beëindiging.

De gevolgen van een beëindiging van de overeenkomst

Wanneer er een overeenkomst wordt gesloten, staan alle van toepassing zijnde regels, voorwaarden en afspraken zwart op wit op (digitaal) papier. Een contract kan niet zomaa ontbonden worden via een mondelinge mededeling. Het ontbinden van een overeenkomst gebeurt namelijk via een schriftelijke verklaring gericht aan de wederpartij, waarin wordt aangegeven dat de overeenkomst wordt ontbonden. Uiteraard wordt in de verklaring aangegeven waarom de partij deze maatregel nodig acht. Hierbij hoeft geen rechter betrokken te worden.

Wanneer de wederpartij het niet eens is met deze beslissing, kan de rechter de ontbinding alsnog bevestigen. Overigens is het ook mogelijk om direct een verzoek tot ontbinding bij de rechter neer te leggen.

Er is geen sprake van terugwerkende kracht bij het beëindigen van een overeenkomst. Wel kan er een ongedaanmakingsverbintenis ontstaan, waarbij (bijvoorbeeld) alle geleverde producten moeten worden teruggegeven en eventueel gedane betalingen moeten worden teruggestort. Indien een van de partijen schade heeft geleden is de andere partij, die de aanleiding gaf voor een contractbeëindiging, verplicht de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Soms is ongedaanmaking niet mogelijk omdat de aard van de prestatie dat uitsluit. In dat geval treedt volgens de wet een vergoeding in de plaats van die prestatie. De waarde wordt op dat moment bepaald aan de hand van het moment waarop de prestatie is ontvangen.

De wederpartij accepteert de ontbinding niet, wat nu?

Contract recht

Een partij, die is gedupeerd door de tekortkomingen van de ander, maakt zich op voor de nodige juridische stappen en stelt de wederpartij op de hoogte. De wederpartij is het niet eens met deze maatregel en weigert de ontbinding te accepteren. Hoe moet er nu verder gehandeld worden?

De partij die beroep heeft gedaan op een contractbeëindiging is misschien nog geld verschuldigd en kan ervoor kiezen het geld terug te storten of de geleverde goederen weer terug te geven. Hiermee kan er soms een einde worden gemaakt aan het contract, hoeft er geen juridische procedure te worden gestart en hoeven beide partijen zich niet meer te ontfermen over de zaak. Desondanks is het mogelijk dat de wederpartij het niet eens is met de reden tot ontbinding en een juridische procedure zal starten. Indien de partij die de (koop)overeenkomst wil ontbinden wel al heeft betaald of heeft geleverd, is de kans groot dat de wederpartij niks wil weten van een teruggave. In een situatie als deze is het verstandig juridische hulp in te schakelen.

Tot slot

Het ontbinden van een overeenkomst gaat niet zonder slag of stoot. Contracten worden opgesteld om erop toe te zien dat beide partijen zich aan de gemaakte afspraken houden. Echter kan het voorkomen dat één van de partijen haar verplichtingen niet nakomt waardoor de ander achtergesteld wordt. De achtergestelde partij heeft daardoor alle bevoegdheid om zich te richten tot de mogelijkheden van contractbeëindiging. Dit kan buiten de rechter om, maar in sommige gevallen kan het verstandig zijn een jurist in de arm te nemen en het hele geschil te laten beoordelen op zijn juridische haalbaarheid.

Advocaat in het contractenrecht

Wilt u een overeenkomst beëindigen omdat de wederpartij niet meer aan zijn verplichtingen voldoet? Of lukt het u niet meer uw verantwoordelijkheden na te komen? Bij Van den Enden van Ruijven Advocaten bent u aan het juiste adres. Al velen jaren staan wij onze cliënten bij en geven wij juridisch advies over contractenrecht in omgeving Naaldwijk, Hoek van Holland en Delft.

Wilt u meer weten over dit rechtsgebied of over onze tarieven? Neem vrijblijvend contact op.